Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kuulalaakeri Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.5.2018. Viimeisin muutos 13.12.2023

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Kuulalaakeri Oy
Y-tunnus: 3100056-4
Osoite: Käsityöläiskatu 5 B, 20100 Turku
Puhelin: +358 (2) 334 3100

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Nimi: Joni Öfverström
Sähköpostiosoite: tietosuoja@kuulalaakeri.fi
Puhelin: +358 40 8421893

3. Rekisterin nimi
Kuulalaakeri Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu – Asiakkaat / yhteyshenkilöt
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu – Potentiaaliset asiakkaat ja verkkosivuston käyttäjät

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:
– yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito
– verkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnöt

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Kuulalaakeri Oy:n asiakasrekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
– nimi – asiakas / potentiaalinen asiakas / verkkosivuston käyttäjä
– sähköposti – asiakas / potentiaalinen asiakas / verkkosivuston käyttäjä
– puhelin – asiakas / potentiaalinen asiakas / verkkosivuston käyttäjä
– IP-osoite – potentiaalinen asiakas / verkkosivuston käyttäjä

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Kuulalaakeri Oy:n asiakasrekisterin säännönmukaiset tietolähteet:
– asiakkaan ilmoittamat tiedot
– palvelun tuottamisen tai ylläpidon yhteydessä henkilökunnalle muodostuneet tiedot
– asiakaspalveluyhteydenottojen yhteydessä esille tulleet tiedot

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti, seuraavin toimenpitein:
– Järjestelmät suojattu käyttäjätunnus/salasanamenettelyin
– Eriytetyt käyttöoikeudet tehtävien mukaan, varmistamalla perusteltua tarvetta päästä käsiksi henkilötietoihin
– Keskitetty järjestelmien hallinta
– Kulunvalvonta fyysisiin palvelimiin
– Käyttämällä salausta ja suojattua yhteyttä kaikkiin henkilötietojen sähköisiin siirtoihin

9. Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin niiden käsittely edellyttää. Sivustolta lähetetyt lomaketiedot poistetaan automaattisesti 12 kuukauden kuluttua lähetyksestä. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Mikäli Rekisterinpitäjä ei suostu poistamaan henkilötietoja rekisteristä, on Rekisterinpitäjän esitettävä perusteltu syy pyynnön esittäjälle.

12. Evästeet

(1) Google Analytics

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsiä, joka on Google Inc:n (”Google”) verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics käyttää erityismuotoista ”evästettä” eli tekstitiedostoa, joka tallennetaan tietokoneellesi ja jonka avulla voidaan analysoida käyttäytymistäsi verkkosivustolla. Evästeen luomat tiedot tämän verkkosivuston käytöstä lähetetään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin, jossa niitä myös säilytetään.

Google käyttää tätä tietoa puolestamme analysoidakseen verkkosivustomme käyttöä, muodostaakseen raportteja toiminnasta verkkosivustolla ja luodakseen verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyviä lisäpalveluita verkkosivuston operaattorille. Selaimesi Google Analyticsille lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä minkään muun Googlen säilyttämän tiedon kanssa. Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla verkkoselaimesi asetuksia. Lisäksi voit estää Googlea tallentamasta evästeen luomia verkkosivuston käyttöön liittyviä tietoja (mukaan lukien IP-osoitteesi) sekä käsittelemästä näitä tietoja lataamalla ja asentamalla verkkoselaimeen lisäosan osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Löydät lisätietoa käyttöehdoista ja tietosuojasta seuraavista osoitteista:

 

https://www.google.fi/intl/fi/policies/terms/?hl=fi,

https://www.google.fi/analytics/learn/privacy.html?hl=fi tai

https://www.google.fi/intl/fi/policies/privacy/